Veľkopriemerové pilóty

Založenie objektov Špeciálne zakladanie Hĺbkové zakladanie Založenie na pilótach Stavby na pilótach Pilótové základy Pilóty Vŕtané pažené pilóty Vŕtané nepažené pilóty

Veľkoprofilové technológie špeciálneho zakladania

Spoločnosť Stavex Top realizuje vŕtané pažené a nepažené pilóty s priemerom od 600 do 1200 mm v kombinácii s vŕtanými pilotovými hlavicami do priemeru 1500 mm.

Pri realizácii prác využíva naša spoločnosť pilótovacie súpravy:
Technológiou veľkopriemerových pilót je možné hĺbkové zakladanie halových, priemyselných, skladových a obchodných objektov, občianska a bytová výstavba a zakladanie dopravných stavieb (základy mostných objektov, oporné múry , podjazdy, podchody a podobne).

Prostredníctvom pilótov spoločnosť vyhlbuje stavebné jamy – prerezávané pilotové steny alebo pažiace steny s medzerami medzi pilótami vyplnenými torkrétom. V kombinácii s výdrevou a OK pažiacimi profilmi aj záporové paženie.

Spoločnosť sa zameriava aj na stabilizáciu zosuvov. Zaoberá sa výstavbou štrkových pilótových stien, pažiacich pilótových stien, oporných múrov a pod.

Pilotovou technikou budujeme vsakovacie studne a vrty s vystrojením perforovanými výpažnicami alebo štrkovou výplňou.

Stavex Top využíva niekoľko metód konsolidácie podložia pre podlahy a komunikácie priemyselných a dopravných stavieb. Medzi najvýhodnejšie metódy konsolidácie patria štrkové konsolidačné pilóty ako pažené vrty alebo realizované technológiou FRANKI.

Realizácie

085555
090738
090934
stavextop s.r.o., stavex top s.r.o., stavextop, založenie objektov, založenie objektu, založenie stavby, hĺbkové zakladanie, špeciálne zakladanie stavieb, základove rošty, pilotové hlavice, Pilótové základy, Vŕtané pilóty, na vŕtaných pilótach, Mikropilóty, Pilóty, základové pásy, stavby na pilótach, stavba na pilótach, Založenie na pilótach, pilotové hlavice, základové pásy, základové pätky, zakladanie objektov, zakladanie stavieb, Špeciálne zakladanie, Práce špeciálneho zakladania.

Stuha mobil